AMASYA ÜNİVERSİTESİ

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

(TÖMER)

Misyon

Amasya Üniversitesi TÖMER, hem Türkiye Cumhuriyetinin hem de Amasya Üniversitesinin yurt dışına açılan penceresi durumundadır. Merkezimiz, dünyanın en eski ve köklü yazı dillerinden birisi olan Türkçeyi öğreterek; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi; bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve uygulamaya koyarak toplumların yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmektedir. Amasya Üniversitesi TÖMER, öğrencilerin gelişimine ve kariyerlerine katkı sağlayacağı düşüncesiyle yabancı dil kursları ve yabancılara Türkçe öğretimi sertifika programları düzenlemeyi de kendi görev alanına eklemiş bulunmaktadır.

Vizyon

Türk dilinin uluslararası iletişimde yaygınlık kazanması için; Türkiye’nin, içinde bulunduğu bölgenin ve Üniversitemizin uluslararası ilişkilerine katkı sağlanacaktır. Merkez, Üniversitemiz bünyesindeki uluslararası öğrencilere ve ana dili Türkçe olanlara etkin dil kullanım becerisi kazandıracak bilgi ve birikimi bünyesinde bulundurma; bölgede yapılacak bilimsel ve sosyal faaliyetlerde ilgili kurum ve kuruluşları yönlendirme özelliklerine sahiptir.

Kalite

Kalite Politikası

• ISO 9001 standardını karşılayacak şekilde dokümantasyonun yapılması, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

• Toplam kaliteyi esas alarak, birlikte çalışma kültürü ve takım ruhu içerisinde, toplum ve çevreye duyarlı olarak misyonumuzun gerçekleştirilmesi,

• Çağdaş gereksinim ve beklentileri karşılamak için eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme ve hizmet süreçlerimizin değişim ve gelişiminin sürekliliğinin sağlanması,

• Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek uygulanması,

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi.

Değerleri

Amasya Üniversitesi TÖMER, ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri çerçevesinde, Türkçe öğretimi alanında önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Merkezimiz yurt içi ve yurt dışından gelen ve Türkçe öğrenmek isteyen öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilmektedir. Kurumumuz, ülkemiz için yeni olan bu alanda, kaynak sıkıntısını büyük ölçüde sona erdiren kitaplar ve öğretim materyalleriyle, Türkçe öğrenmek isteyen herkese yardımcı olma çabası içerisindedir. Bu alandaki yayınlarımızdan başta ülkemizdeki dil merkezleri olmak üzere pek çok ülkede yararlanılmaktadır. Amasya Üniversitesi TÖMER, Türkçe öğrenmek isteyenlerin ihtiyacını karşılamak üzere, mevcut yayınlarına ek ve öğretim alanındaki bilimsel gelişmelere uygun olarak yeni materyallerin hazırlanması için yoğun çaba sarf etmektedir. Nitelikli eğitim ve öğretim sonucunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, toplumlara katkı sağlayan, yetiştirdiği öğrenciler ve ürettiği bilgi, materyalleri ile örnek alınan bir birimdir. Bütün bu faaliyetlerde ülkemizin temel değerleri ve hedefleri gözetilmekte ve Türkçemizin bir “dünya dili” olmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Hedefleri

Amasya Üniversitesi TÖMER, Türkçenin yabancılara öğretimi alanında ülkemizin önemli merkezlerinden biridir. Özel bir uzmanlık gerektiren bu alanda ülkemizin ve bölgemizin en önemli merkezi olmayı hedefleyen TÖMER, bu kapsamda şu çalışmaları yürütmektedir:

 • Türkiye burslusu olarak veya kendi imkânları ile Türkçe öğrenmek üzere ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek üzere kurslar açmak,
 • Türkçenin yabancılara öğretimiyle ilgili öğretim materyalleri (kitap, CD veya İnternet tabanlı) üretmek,
 • ERASMUS veya diğer değişim programlarıyla ülkemize gelen öğrencileri için Türkçe kursları açmak,
 • Genel ve özel amaçlı yabancı dil kursları açmak,
 • Dil öğretimini teknolojik ve iletişim altyapılarına uygun hâle getirmek,
 • Uzaktan eğitim metodu ile dünyanın her yerinde Türkçe öğrenmek isteyenlere dilimizi kendi mekânlarında öğretmeye yönelik çalışmalar yürütmek.

Öğretim Yöntemi

Amasya Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Türkçenin yabancılara öğretimi alanında faaliyet gösteren bir kurumdur. Merkezimiz, Türkçenin yabancılara öğretimi alanını akademik bir disiplin hâline getirme yolunda önemli adımlar atmaktadır.

Amasya Üniversitesi TÖMER, yabancılara Türkçeyi öğretirken şu ilkelere özen gösterir:

Amasya Üniversitesi TÖMER’de, beceri temelli bir dil öğretimi yaklaşımı uygulanmaktadır. Bu bakımdan TÖMER’de okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri ile dilbilgisi alanına yönelik dersler düzenlenir. Her bir beceriye yönelik ders ve etkinlikler düzenlenir.

Amasya Üniversitesi TÖMER’de tematik bir öğretim yaklaşımı hâkimdir. Kurs süresince kullanılan ders materyalleri, Türkçenin fonetik özellikleri ile konuların gündelik hayatta gerekliliği ve birbirleriyle ilişkileri esas alınarak kurulmuş temalardan oluşur. Böylece kursiyerler birbiriyle ilişkili kelime ve kavramları bir arada öğrenirken, gündelik hayatta kendilerine en gerekli olan kelime ve kalıpları önce öğrenirler.

Amasya Üniversitesi TÖMER’de bütün öğrenciler aylık dönemlerde sınavlara alınır. Bu sınavlara göre seviye sınıfları oluşturulur. Seviye sınıfları arasında aylık sınav sonuçlarına göre geçişler gerçekleşebilir.

Amasya Üniversitesi TÖMER’de dil öğretimi, teknolojik imkânlardan yararlanılarak gerçekleştirilir. TÖMER’de yabancılar için özel olarak geliştirilmiş ders materyalleri; televizyon, bilgisayar, yansıtma cihazı gibi teknik imkânlarla öğrencinin hizmetine sunulur.

Çalışma Alanları

 • Ana dil olarak Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak,
 • Üniversitelerdeki Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile benzer birimlerin öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek,
 • Dil öğretimi metotları ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak, çeşitli dillerde kurslar düzenlemek,
 • Çeviriler yapmak ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkide bulunmak,
 • Türkiye Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Yabancı Dil ve Uygulama kursları düzenlemektir.